3M använder kakor på denna webbplats Närmare information om kakor och användningen av dem finns i vår integritetspolicy. Du kan när som helst ändra inställningar för kakor genom att klicka på Preferenser för kakor nere på denna sida.

Genom att klicka på ”Godkänn och fortsätt” intygar du att du samtycker till användningen av kakor på din dator

Godkänn och fortsätt

Gå till huvudmenyn Gå till sidnavigeringen Gå till huvudinnehåll All 3M.com Site Map

Personlig skyddsutrustning

Endeca produktkatalog
Produkter
Användningsområden
Support
Produkter i fokus
Information

Vanliga frågor och svar

Speedglas svetshjälmar

Är Speedglas automatiska svetsglas lika säkra som vanliga svetsglas?

Ja. Speedglas svetsglas ger alltid UV- och IR-skydd för ögonen, vare sig de är påslagna, avstängda, mörka eller ljusa. De är faktiskt säkrare än traditionella svetsglas och visir, eftersom visiret alltid kan vara nerfälld och skydda ansikte och ögon. Dessutom är dina händer inte upptagna med ständig justering av visiret.

Vad händer om batteriet är urladdat?

Även om batteriet är urladdat, är du alltid skyddad mot skadlig UV- och IR-strålning, och dina ögon är alltid skyddade från svetsbågen. När du plockar upp ett Speedglas svetsglas i off-läge, övergår den omedelbart till mörkt läge. När du slår på filtret, "tänds" den och blir transparent. När svetsbågen tänds, mörknar svetsglaset. (Täthetsgraden beror på vilken Speedglas modell du använder)

Blir man bländad av ljusbågen?

Nej. Svetsglaset slår om så snabbt att ögat inte hinner uppfatta bågen.

Är Speedglas svetsglas ömtåliga?

Inte mer än traditionella svetsglas. Alla Speedglas svetsglas har inre och yttre utbytbara skyddsglas. Svetsglaset monteras i den robusta hjälmen för ytterligare skydd. Du kan behandla nylonhjälmen, som är både värmeresistent och kemiskt resistent, på samma sätt som andra svetshjälmar.

Varför kostar Speedglas svetshjälmar och svetsglas mer än traditionella svetshjälmar och svetsglas?

3M använder toppmodern elektronik och superlätta material för att erbjuda en så produktiv, bekväm och säker visir/svetsglaskombination som möjligt. Svetsglaset är ett laminat med sju skikt, som monteras manuellt i renrumsmiljö med flera kontroller för kvalitetssäkring. Resultatet är ett svetsglas som gör att du alltid kan se klart när du arbetar.

Är Speedglas svetsglas kompatibla med visir av andra fabrikat?

Nej. Speedglas svetsglas höga prestanda och optiska kvalitet kräver en speciell konstruktion som inte är kompatibel med andra visir än Speedglas. Försök aldrig kombinera Speedglas-produkter med komponenter från andra tillverkare - om man gör det upphör produktgarantin att gälla, och det kan leda till allvarliga personskador.

Svetsrök

Vilket andningsskydd behöver jag när jag svetsar i rostfritt stål?

Vid svetsning med MIG och belagda elektroder innehåller svetsröken oftast partiklar av krom och nickel, varav krom är mest hälsovådligt att andas in. Ett fläktassisterat andningsskydd med partikelfilter ger ett bra skydd vid denna typ av svetsning. TIG-svetsning ger ganska lite svetsrök, men bildar gasen ozon i stor mängd, läs mer under punkt 6. Plasmaskärning och plasmasvetsning ger höga temperaturer som kan utlösa hälsovådliga s.k. nitrösa gaser, läs mer under "Vad är nitrösa gaser?".

Behöver jag verkligen andningsskydd när jag svetsar i vanligt stål?

Även om svetsröken från vanligt stål inte tillhör den farligaste är den långt ifrån oskadlig för hälsan. Bland annat innehåller den partiklar av järnoxid som kan orsaka "järnlunga" (kronisk lunginflammation). Vid MIG/MAG eller belagda elektroder uppstår kraftig rökutveckling, därför behövs ofta både andningsskydd och god ventilation i arbetslokalen. Vid svetsning i vanligt stål rekommenderas ett fläktassisterat andningsskydd med partikelfilter.

Vilket andningsskydd behövs vid svetsning i ytbehandlade material?

När du svetsar i ytbehandlade material frigörs en rad olika farliga föroreningar. Svetsar du i galvaniserat stål uppstår partiklar av zinkoxid. Följden kan bli att du drabbas av s.k. zinkfrossa, även kallat metallrökfeber. Om du svetsar i målade material bör du vara extra försiktig, eftersom många färger kan ge mycket farliga luftföroreningar. Vid svetsning i galvaniserat stål eller i material som är målat med blyprimer rekommenderas därför ett fläkassisterat andningsskydd med partikelfilter och odörfilter för att slippa obehaglig lukt. Om materialet är målat med tvåkomponentfärg eller isolerat med polyuretan ska du alltid kontakta en skyddsingenjör. Risken är så stor att du utsätter dig för isocyanater, som är svåra att upptäcka och mycket farliga att andas in. I dessa fall rekommenderas ett tryckluftsmatat andningsskydd.

Påverkar svetsgaser och legerade elektroder min arbetsmiljö?

Vid MIG- och TIG-svetsning används ädelgaserna argon och helium som skyddsgaser. Varken argon eller helium är skadliga i sig, men de kan tränga undan luften och ge syrebrist i oventilerade utrymmen. I dessa fall krävs ett tryckluftsmatat andningsskydd. Vid MAG-svetsning används koldioxid, eller en blandning av koldioxid och en ädelgas, som skyddsgas. Eftersom delar av skyddsgasen kan omvandlas till kolmonoxid när den kommer ut i luften, kan det bildas ganska stora mängder giftig kolmonoxid omkring svetsbågen. Kolmonixid kan inte filtreras bort. Är ventilationen dålig måste därför syrehalten kontrolleras och ett tryckluftsmatat andningsskydd användas. Legerade elektroder är vanliga vid MAG-svetsning. Legeringarna innehåller ofta mangan eller kisel. Det gör att stora mängder mangan- och kiseloxid sprids i den omgivande luften när du svetsar. Ett fläktassisterat andningsskydd med partikelfilter ger i allmänhet ett tillräckligt skydd mot legeringspartiklar.

När bildas ozon?

När du svetsar i aluminium bildas både partiklar av aluminiumoxid och ozon i gasform, i och med att UV-strålarna från svetsbågen bryter ner molekylärt syre. Ozon bildas även vid TIG-svetsning i rostfritt stål. Så småningom bryts ozonet ner till syre igen, och denna process går fortare om ozonet kommer i kontakt med fasta material. Ozon kan inte filtreras bort, utan måste brytas ner till syre igen. Vid låga ozonhalter kan ett fläktassisterat andningsskydd med partikelfilter minska den mängd ozon som svetsaren andas in. Tack vare partikelfiltret (p.g.a. den stora ytan) och hjälmens luftslang bryts större delen av ozonet ner till syre innan det når svetsaren. Vid en högre koncentration av ozon kan man behöva komplettera med ett gasfilter, för att skapa en större yta med aktivt kol där ozonhalten minskar ytterligare.

Vad är nitrösa gaser?

Kvävedioxid och kväveoxid är exempel på nitrösa gaser som bildas när du svetsar med höga strömstyrkor och temperaturer. Nitrösa gaser uppstår genom en reaktion mellan kväve och syre i luften och är mycket hälsofarliga att andas in i höga koncentrationer, t.ex. vid svetsning i trånga, dåligt ventilerade utrymmen. I sådana situationer bör du alltid använda ett tryckluftsmatat andningsskydd.

Hörselskydd och hörselproppar

När bör hörselproppar användas i stället för hörselkåpor?

Många tycker att det är bekvämare att använda hörselproppar under långa tidsperioder. De stör inte heller andra typer av personlig skyddsutrustning, som t.ex. fläktassisterade andningsskydd. För viss frekvenser kan hörselproppar även ge bättre dämpning än hörselkåpor. En bullerbedömning bör genomföras med hjälp av en bullernivåmätare för att fastställa den lämpligaste typen av hörselskydd.

Skyddskläder

4540-skyddsoverallerna från 3M påstås ge skydd mot kärnpartiklar. Innebär detta att de kan användas för alla kärnrelaterade tillämpningar?

Nej. Skyddet mot radioaktiva partikelföroreningar ger inte skydd mot strålning. Vid drift i vita zoner i kärnanläggningar kan 4540-skyddsoverallerna från 3M hjälpa till att förhindra att radioaktivt damm och radioaktiva vätskor når kroppen. Men eftersom vissa processer kan involvera mycket giftiga eller frätande kemikalier kan skyddskläder med högre barriärnivåer krävas (konsultera nationella förordningar).

Kan jag använda 4530- eller 4540-skyddsoveraller vid asbestsanering?

Trots att både 4530- och 4540-skyddsoveraller ger en utmärkt barriär för väldigt fina partiklar (upp till 0,1 µ) rekommenderar vi användning av ett klädesplagg med tätade sömmar (kategori 4, dvs. 4560) för sanering eftersom det ger utökat skydd mot asbestfibrer (konsultera nationella föreskrifter om asbestarbete/-skydd).

Hur ska klädesplaggen avyttras?

Oanvända klädesplagg kan helt enkelt förbrännas som hushållsavfall. Men förorenade klädesplagg måste behandlas som förorenat avfall och avyttras i enlighet med nationell lagstiftning.

Vad innebär penetrationsindex? Betyder 0 % för en specifik kemikalie att ingenting kan passera igenom?

Nej. Provningen enligt EN 368 mäter flytande penetration genom ett tyg genom att simulera exponering för små mängder (10 ml) i endast 1 minut. Vid exponering för större mängder och under en längre tid kan avsevärda procenthalter passera igenom. Se permeationsdata för att fastställa barriärers effektivitet mot en specifik kemikalie.

Anger permeationsdata hur länge ett klädesplagg kan användas?

Nej. Permeationsdata enligt SS EN 369 rapporterar den tid det tar för en kemikalie att nå en permeationsgrad på 1 µg/cm².min. Men genombrytningstid är inte tillräckligt. Säker användningstid beror också på ämnets giftighet och beteende samt exponeringsförhållanden och användarens beteende.

Finns tillbehör som t.ex. integrerade skoskydd, ärmskydd, fickor tillgängliga från 3M?

Ja. 450-skoskyddet från 3M finns nu tillgängligt. Typisk användning inkluderar: asbesthantering, slakt/jordbruk och läkemedelstillverkning.

Denna produkt är ett tillbehör och är inte avsett att användas som personlig skyddsutrustning. En riskbedömning bör genomföras av en utbildad säkerhetsspecialist för att säkerställa att lämplig personlig skyddsutrustning väljs och används på rätt sätt.

Andningsskydd

Varför finns det APF och NPF?

Ett andningsskydd nominella skyddsfaktor (NPF) är den teoretiska skyddsnivån baserat på prestandadata som mätts i laboratorium.

En tilldelad skyddsfaktor (APF), enligt BS4275, är den andningsskyddsnivå som kan uppnås i verkligheten på arbetsplatsen av 95 % av lämpligen utbildade och övervakade användare.

APF bör användas vid val av andningsskydd.

Vad innebär ”CE-märkning”?

CE-symbolen på produkten/förpackningen upplyser marknaden om att produkten uppfyller nödvändiga krav i europeiska direktiv gällande PPE. Den kan beskrivas som ett ”pass” för försäljning av produkter inom Europeiska unionen.

CE-märkningen är inte en kvalitetsmärkning och anger inte produktens prestanda.

Produkten bör uppfylla kraven i en relevant europeisk standard, t.ex. SS EN 149:2001 FFP1. Denna märkning anger produktens prestandakategori.

Ger en halvmask med partikelfilter ett högre APF än ett liknande specificerat för filtrerande halvmask?

Om endast skyddsfaktorn beaktas och inte andra faktorer som användarens acceptabilitet och kostnadseffektivitet, finns ingen skillnad i APF mellan filtrerande partikelhalvmasker och halvmasker utrustade med samma specificerade filter.

Det finns en skillnad mellan APF om samma sorts filter används på en halvmask eller en hel ansiktsmask, t.ex. ger P3-filter på en halvmask ett APF på 20, men när samma filter sätts på en hel ansiktsmask är APF 40.

Hur länge håller en filtrerande halvmask?

Filtrerande partikelhalvmasker, som provats enligt EN 149:2001, är godkända för engångsanvändning. Deras effektiva användningstid beror på ett antal faktorer:

  • föroreningsnivå
  • andningstakt
  • värme
  • fuktighet.
  • Hygienfaktorer

Dessa faktorer varierar från en arbetsplats till nästa. Till exempel: en arbetare som arbetar i en väldigt varm, dammig miljö kanske behöver byta andningsskydd vid förmiddagens slut i stället för att använda samma hela dagen.

Hur länge håller mina gas-/ångfilter?

Ett filters förväntade livslängd kommer att variera från ett arbete till ett annat och påverkas av en mängd faktorer, inklusive exponeringstid och platsen för arbetet. Så länge faran har goda varningsegenskaper, dvs. lukt eller smak, tillhandahåller WEL-HSE-publikationen HSG53 ytterligare vägledning för användare – ett filter kan användas tills genombrytning sker, men detta bör man inte rutinmässigt förlita sig på.

Ger MDF (Medium Density Fibreboard) ifrån sig formaldehyd när den skärs eller fräses?

HSE (The Health and Safety Executive) har dragit slutsatsen att bearbetning av MDF inte är mer, eller mindre, farligt än att arbeta med andra typer av trä. Kort sagt så anses formaldehyd inte vara ett problem.

HSE har tidigare föreslagit att ett FFP2-andningsskydd kan utvärderas för skärning eller fräsning av MDF i ventilerade verkstäder, t.ex. andningsskydden 8822/9322 från 3M. Alternativt kan du pröva 3M™ fläktassisterade och tryckluftsmatade andningsskydd som har den extra fördelen att de även ger ögon- och huvudskydd, beroende på vald modell.

Vilket andningsskydd bör jag använda för skydd mot fordonsavgaser?

Det finns inget enkelt svar på den frågan eftersom det vanligtvis förekommer oxider av kol och kväve i blandningen från avgaserna som inte kan filtreras bort.

Det enda sättet att skydda mot alla föroreningar i fordonsavgaser skulle vara med antingen ett tryckluftsmatat system eller en sluten andningsapparat (SCBA). Denna lösning är ofta inte utförbar så man måste kompromissa. Ett alternativ är en 3M™ halvmask med ett 2128 3M™-filter. Dessa filter filtrerar bort fina partiklar och skyddar mot obehagliga nivåer av syrgas och organiska ångor i avgaserna.

Kan jag använda organiska ångfilter med isocyanatbaserade föreningar?

De nivåer där isocyanat kan detekteras av lukt eller smak är avsevärt högre än de exponeringsgränser för arbetsplatsen (WEL) som fastställts av HSE. Det skulle inte finnas någon lukt- eller smakindikation på att en ”genombrytning” hade skett förrän exponeringsnivån är högre än WEL.

Eftersom isocyanater är en kraftigt bidragande faktor för yrkesastma är en säker lösning, och den som HSE rekommenderar, att använda ett tryckluftsmatat system som tillhandahåller luft av ren kvalitet till användaren i stället för bortfiltrering av luftburna föroreningar. Kan 3M™ Visionair, 3M™ Flowstream eller 3M™ S-200 tryckluftsmatade system övervägas för denna typ av tillämpning.

Vilket andningsskydd behöver jag när jag målar?

Efterdom det finns så många olika typer av färg i allmänt bruk är det väldigt svårt att föreslå en produkt för allting.

De huvudsakliga problemen är ångor från organiska lösningsmedelsbärare och partiklar i form av pigment och sprutdimma. I de flesta fall är pensel- eller valsapplicerad färg mindre farlig än sprutfärg eftersom en mindre mängd pigment och ångor blir luftburna. Vi föreslår följande filterurval för de vanligare förekommande färgappliceringsgrupperna:

  • Pulverlack – partikelfilter eller tryckluftsmatade system, beroende på föroreningsnivåer.
  • Vattenbaserad – partikelfilter, ofta kombinerat med skydd mot obehagliga nivåer av organiska ångor när låga lösningsmedelsnivåer förekommer.
  • Lösningsbaserad med goda varningsegenskaper – organiska ång- och partikelfilter.
  • Tvåkomponentsbaserat med isocyanat – minst ett tryckluftsmatat visir.

Allmänt

Jag har ombetts att titta på ”MSDS” för viss information. Vad är det och var kan jag få ett?

MSDS eller materialsäkerhetsdatablad är ett dokument som publicerats av tillverkaren/beredaren av ett ämne som innehåller information om dess användning och hantering.
Detta kan inkludera toxikologiska effekter, antändlighetsgrad och en uppdelning av föreningar. Tillverkare är enligt lag skyldiga att tillhandahålla ett MSDS.

När bör jag genomföra en riskbedömning?

Ett enkelt svar på den här frågan är att du bör genomföra en bedömning när du misstänker att det föreligger en risk.
Bedömningen måste vara av de risker som orsakas av arbetet, inte av ämnena. Det är fel att tro att en riskbedömning enbart ska bestå av en samling av hälso- och säkerhetsdatablad från tillverkaren. Detta orsakas ofta av en brist i förståelse av skillnaden mellan en fara och en risk.

Fara – möjlighet att orsaka skada.

Risk – sannolikhet att skadan sker i praktiken.

En bra liknelse är en flaska blekmedel för hushåll. Faran är själva blekmedlet, men risken är väldigt liten när flaskan står i ett skåp; den risken ökar om flaskan lämnas utan lock på kanten av en arbetsyta.

Det finns en mängd lagstiftning gällande riskbedömning, inklusive:

Section 2. Health & Safety at Work Act 1974, General Duties of Employers. Arbetsgivare är skyldiga att garantera, så långt det är praktiskt genomförbart, all deras personals hälsa, säkerhet och välmående. Detta betyder inte underförstått att du måste genomföra en riskbedömning, men det vore svårt att uppfylla lagstiftningen utan att ha bedömt riskerna.

Regulation 3. Management of Health & Safety at Work Act 1992. Mer detaljerade föreskrifter som kräver att riskbedömning genomförs.

Regulation 6. Control of Substances Hazardous To Health Regulations (COSHH). En arbetsgivare ska inte fullfölja något arbete som gör att anställda riskerar att exponeras för ämnen som är farliga för hälsan, såvida han/hon inte har utfört en lämplig och tillräcklig bedömning av de risker för de anställdas hälsa som orsakas av arbetet och av de åtgärder som måste vidtas för att uppfylla kraven i dessa föreskrifter.

Hur uppstår ”syrebrist”?

Syrebrist uppstår när procenthalten syre i luften blir lägre än 19,5 % (en 3M-definition). Den kan orsakas av en kemisk reaktion, en brand eller när andra kemikalier tränger undan syret i luften. Detta sker vanligtvis i trånga utrymmen med dålig ventilation.

Vad menas med ”IDLH”?

Detta är den halt som anses omedelbart livsfarlig eller farliga för hälsan (IDLH, Immediately Dangerous to Life or Health) enligt definitionen av NIOSH (i USA). IDLH-halten definieras som ”som utgör ett hot för exponering av luftburna föroreningar när denna exponering troligtvis skulle leda till dödsfall eller omedelbara eller fördröjda, permanenta negativa hälsoeffekter eller förhindra flykt från en sådan miljö.”

IDLH-värdet representerar en maximal farokoncentration från vilken en anställd skulle komma undan från inom 30 minuter utan några symtom eller några oåterkalleliga hälsoeffekter.

 

Sortimentsöversikt

WorldSkills Sweden